Itinerari de treball de les microhabilitats de mediació

He preparat un itinerari hipertextual per treballar la mediació, partint de tasques per al treball específic de cada microhabilitat oral i escrita, interlingüística i intralingüística per accedir finalment al treball a partir de tasques de mediació oral i escrita segons el format de les proves oficials d’EOI. Els textos utilitzats són tots literaris. A més, podeu accedir a tasques d’exemple resoltes i corregides de cada microhabilitat de mediació, així com a rúbriques d’avaluació de la mediació i a bibliografia específica.

Cliqueu damunt de la imatge d’ací damunt per accedir a l’itinerari de treball de les microhabilitats de mediació oral i escrita.

Aquests serien els descriptors de mediació del Companion (2018) que entrarien en joc en l’avaluació de les tasques de mediació que proposem en l’itinerari

Vull destacar aquesta cita del Companion que m’ha ajudat a entendre millor la mediació (p. 106). És sobretot la idea que “in mediation, one is less concerned with one’s own needs, ideas or expression, than with those of the party or parties for whom one is mediating”. Dit d’una altra manera, un dels elements clau de la mediació és que, quan algú fa de mediador, està més preocupat pels interessos de les parts que pels d’ella mateixa.

Tot seguit, enumerem els descriptors del Companion que es podrien fer servir per avaluar les microhabilitats que es treballen en la proposta didàctica que hem dissenyat (http://ainamonferrer.com/projecte_microhabilitats/). Són exclusivament descriptors de mediació. Dins de la proposta, al final, podeu trobar dues rúbriques d’avaluació, una és sobre autoavaluació de l’aprenentatge de l’alumne la proposta en si i l’altra avalua la mediació incloent-la com un element més de la competència comunicativa en l’expressió oral o escrita. La traducció dels descriptors és meua.

Mediació global (2018: 105)

C2. Pot mediar eficaçment i de manera natural, assumint diferents rols segons les necessitats de les persones i la situació implicada, identificant matisos i implicatures i guiant una discussió sensible o delicada. Pot explicar en un llenguatge clar, fluït i ben estructurat la manera com es presenten els fets i els arguments, transmetent amb precisió aspectes avaluatius i la majoria de matisos i assenyalant implicacions socioculturals (per exemple, ús del registre, la pressuposició, la ironia i el sarcasme).

C1. Pot actuar eficaçment com a mediador, ajudant a mantenir una interacció positiva interpretant diferents perspectives, gestionant l’ambigüitat, anticipant malentesos i intervenint diplomàticament per tal de redirigir la conversa. Es pot situar sobre diferents contribucions a una discussió, estimulant el raonament amb una sèrie de preguntes. Pot transmetre clarament i amb fluïdesa en un llenguatge ben estructurat les idees significatives en textos llargs i complexos, estiguen o no relacionats amb els seus propis camps d’interès, fins i tot aspectes d’avaluació i la majoria de matisos.

Transmetre o retransmetre informació específica en la parla (2018: 107)

C2. No hi ha descriptors per al nivell. Vegeu C1.

C1. Pot explicar (en idioma B) la rellevància de la informació específica que es troba en una secció particular d’un text llarg i complex (escrit en Llengua A).

Transmetre, retransmetre informació específica en l’escriptura (2018: 108)

C2. Sense descriptors.

C1. Sense descriptors.

B2. Es pot retransmetre per escrit (en idioma B) quines presentacions en una conferència (en llengua A) van ser rellevants, assenyalant el que val la pena tenir en compte. Pot retransmetre per escrit (en idioma B) els punts rellevants que figuren en textos proposats complexament però ben estructurats (llengua A escrita) dins dels seus àmbits d’interès professional, acadèmic i personal. Pot retransmetre per escrit (en idioma B) els punts rellevants escrits en un article (escrit en llengua A) d’una revista acadèmica o professional. Pot retransmetre en un informe escrit (en idioma B) les decisions rellevants que es van prendre en una reunió (en idioma A). Pot retransmetre per escrit els punts significatius que es troben en la correspondència formal (en Llengua A).

Explicació de dades en discurs oral (gràfics, diagrames, cartes, etc.), pàg. 109

C2. Pot interpretar i descriure de forma clara i fiable (en el llenguatge B) diverses formes de dades empíriques i organitzades visualment informació (amb text en llenguatge A) de recerca conceptualment complexa sobre temes acadèmics o professionals.

C1. És capaç d’interpretar i descriure de forma clara i fiable (en el llenguatge B) els punts i detalls destacats que contenen esquemes complexos i altra informació organitzada visualment (amb text en idioma B) sobre temes acadèmics o professionals complexos.

Explicació de dades en discurs escrit (ex. gràfics, diagrames, cartes, etc.) (2018: 110)

C2. Pot interpretar i presentar per escrit diverses formes empíriques de text (amb el llenguatge A) a partir del text recerca conceptualment complexa sobre temes acadèmics o professionals.

C1. Pot interpretar i presentar de manera clara i fiable per escrit (en llenguatge B) els punts destacats i rellevants que contenen esquemes complexos i altres dades organitzades visualment (amb text en llengua I) sobre temes acadèmics o professionals complexos.

Processar el text en la parla, pàg. 111

C2. Pot explicar les inferències (en el llenguatge B) quan els enllaços o les implicacions no es fan explícits (en el llenguatge A) i assenyalar les implicacions socioculturals de la forma d’expressió del locutor/escriptor (per exemple, la subestimació, la ironia, el sarcasme).

C1. Es pot resumir en (Llenguatge B) textos llargs i exigents (en Llengua A). Pot resumir (en idioma B) la discussió (en idioma A) sobre qüestions de la seva competència acadèmica o professional, elaborant i pesant diferents punts de vista i identificant els punts més significatius. Pot resumir clarament en un discurs ben estructurat (en Llengua B) els principals punts plantejats en textos parlats i escrits complexos (en llengua A) en camps d’especialització diferents dels propis, tot i que de vegades pot comprovar particularment

conceptes tècnics. Pot explicar (en llengua B) distincions subtils en la presentació de fets i arguments (en Llengua A). Pot explotar informació i arguments d’un text parlat o escrit complex (en idioma A) per parlar d’un tema (a

Idioma B), glossant comentaris avaluatius, afegint la seva opinió, etc.  Pot explicar (en idioma B) l’actitud o l’opinió expressada en un text parlat o escrit (en idioma A) sobre un especialista tema que inclou inferències que fa amb referència a passatges específics de l’original.

Processar el text en l’escriptura (2018: 112)

C2. Pot explicar per escrit (en llengua B) la manera en què es presenten els fets i els arguments en un text (en llengua A), especialment quan s’informa de la posició d’una altra persona, cridant l’atenció sobre la utilització de l’escriptora, la crítica amb vel, ironia i sarcasme. Pot resumir informació de diferents fonts, reconstruint arguments i comptes en una presentació coherent del resultat global.

C1. Pot resumir per escrit (en llengua B) textos llargs i complexos (escrits en llengua A), interpretant el contingut de forma adequada, sempre que de vegades pugui comprovar el significat precís de termes tècnics inusuals. Pot resumir per escrit un text llarg i complex (en llenguatge A) (per exemple, article d’anàlisi acadèmica o política, extracte de la novetat, editorial, revisió literària, reportatge o extret d’un llibre científic) per a una audiència concreta, respectant l’estil i registre l’original.

Traduir un text oral (2018: 114)

C2. Pot proporcionar una traducció parlada amb fluïdesa a (Llengua B) de textos abstractes escrits en (Llengua A) en un ampli ventall de temes d’interès personal, acadèmic i professional, que transmetin amb èxit aspectes i arguments avaluatius, inclosos els matisos i les implicacions associades a ells.

C1. Pot proporcionar una traducció parlada amb fluïdesa a (Llengua B) de textos escrits complexos escrits en (Llengua A) sobre una àmplia gamma de temes generals i especialitzats, captant la majoria de matisos.

Traduir un text escrit (2018:114)

C2. Es pot traduir a (llengua B) material tècnic fora del seu camp d’especialització redactat a (llengua A), proporcionat un especialista de l’àmbit interessat comprova la precisió de la matèria.

C1. Pot traduir a (Llengua B) textos abstractes sobre temes socials, acadèmics i professionals del seu camp escrits (Llengua A), transmetent amb èxit aspectes i arguments avaluatius, incloses moltes de les implicacions associades amb ells, tot i que alguna expressió pot estar sobre-influenciada per l’original.

Expressar una resposta personal a textos creatius (incloent-hi literatura), (2018: 116)

C2. Aquest descriptor no està disponible.

C1. Pot descriure detalladament la seva interpretació personal d’una obra, esmentant les seves reaccions davant certes característiques i explicant la seva importància. Pot esbrinar la seva interpretació d’un personatge en una obra: el seu estat psicològic / emocional, els motius de les seves accions i les conseqüències d’aquestes accions. Pot interpretar personalment el desenvolupament d’una trama, els personatges i els temes d’una història, una novel·la o una pel·lícula o jugar.

Anàlisi i crítica de textos creatius (incloent literatura, 2018: 117)

C2. Pot fer una valoració crítica del treball de diferents èpoques i gèneres (novel·les, poemes i obres de teatre), apreciant les distincions subtils d’estil i de significat implícit i explícit. Pot reconèixer les subtileses subtileses del llenguatge matisat, l’efecte retòric i l’ús del llenguatge estilístic (per exemple, metàfores, sintaxi, ambigüitat), interpretació i “desempaquetatge” de significats i connotacions. Pot avaluar críticament la forma en què s’explota l’estructura, el llenguatge i els dispositius retòrics en una obra per a un determinat tema proposar i argumentar raonadament sobre la seva adequació i eficàcia. Pot valorar de manera crítica l’incompliment deliberat de les convencions lingüístiques en un escrit.

C1. Pot valorar de manera crítica una gran varietat de textos, incloent-hi obres literàries de diferents èpoques i gèneres. Pot avaluar fins a quin punt una obra compleix les convencions del seu gènere. Pot descriure i comentar les maneres en què l’obra involucra el públic (per exemple, construint i subvertint expectatives).

Facilitar la comunicació en situacions i desacords delicats (2018: 125)

C2. Pot mediar eficaçment i de manera natural entre membres de la seva pròpia comunitat i altres, tenint en compte diferències socioculturals i sociolingüístiques.

Pot guiar amb eficàcia una discussió sensible, identificant matisos i sobreentesos.

C1. Pot actuar de mediador en trobades interculturals, contribuint a una cultura de comunicació compartida mitjançant la gestió de l’ambigüitat oferir assessorament i suport i evitar els malentesos. Pot preveure com la gent pot entendre malament el que s’ha dit o escrit i ajudar a mantenir una interacció positiva comentar i interpretar diferents perspectives culturals sobre el tema en qüestió. Això ocorre en el cas de la mediació sobre l’Auca del Senyor Esteve, en la proposta didàctica que hem presentat.

Estratègies per explicar un nou concepte (2018: 128)

b. Adaptant el llenguatge

C2. Pot adaptar l’idioma d’una àmplia gamma de textos per presentar el contingut principal en un registre i un grau de sofisticació i detall adequats al públic en qüestió.

C1. Pot explicar terminologia tècnica i conceptes difícils quan es comunica amb no experts sobre qüestions del seu camp d’especialització. Pot adaptar el seu llenguatge (per exemple, la sintaxi, la idiomaticitat, l’argot) per tal que un tema d’especialitat complex sigui accessible per a destinataris que no el coneixen. Es poden parafrasejar i interpretar textos tècnics complexos, utilitzant adequadament un llenguatge no tècnic per a un oient que no tingui coneixements especialitzats.

Amplificar un text dens (2018: 129)

C2. Pot dilucidar la informació que es proporciona en textos sobre temes acadèmics o professionals complexos, elaborant i exemplificant.

C1. Pot fer més accessible el contingut complex i desafiant explicant els aspectes difícils de manera més explícita i afegir detalls útils. Pot fer que els punts principals continguts en un text complex siguin més accessibles per al públic objectiu afegint redundància, explicant i modificant l’estil i el registre.

Optimitzar un text dens (2018: 129)

C2. Es pot redactar un text complex, millorant la coherència, la cohesió i el flux d’un argument, així com suprimint seccions innecessàries per al seu propòsit.

C1. Pot reorganitzar un text d’origen complex per tal de centrar-se en els punts de major rellevància per a l’audiència objectiu.

4 thoughts on “Itinerari de treball de les microhabilitats de mediació

 • Hola Aina,

  Una feina molt ben feta: exhaustiva i entenedora alhora. En definitiva, molt didàctica!

  Enhorabona i moltes gràcies per compartir-la.

  Salutacions,

  Ignasi

 • Gràcies Aina Monferrer , disfrute molt els teus materials, sóc alumna de l’escola d’idiomes de nivell A2 , però he tingut Pablo Hernández un mestre que m’ha motivat, però a través dels teus materials, estic aprenent a amar la llengua valenciana. Els teus materials són extraordinaris. Moltes gràcies per la teua generositat per a compartir-los, al meu ajuden moltíssim.”

  • Gràcies per les teues paraules, Eva Maritza.

   M’alegre que estigues gaudint dels recursos que us oferesc. Hi eres molt benvinguda. Tanmateix, ves amb compte perquè els materials que trobaràs ací no estan dirigits a alumnes dels nivells més bàsics de l’aprenentatge del valencià (A2, B1 ni tan sols B2). Estan ancorats en nivells avançats, C1 i C2. Per tant, necessitaràs també treballar continguts inicials per tal de tindre una bona base de llengua. Tota pedra fa paret, així que, si estàs a gust ací, benvinguda sigues.

   Salut!

   Aina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *