Omet navegació

Autoavaluació

Rúbrica

Rúbrica d'avaluació de la mediació (oral i escrita)
 Molt béJustetMillorableInsuficient
MediacióSelecciona perfectament la informació rellevant. Molt bon domini de les estratègies de mediació: resum, paràfrasi, postil·les... (4)Selecciona bé la informació però omet informacions o afig algunes dades innecessàries. Bon domini de les estratègies de mediació amb errors ocasionals. (3.2)Selecciona adequadament la informació rellevant, encara que omet o inclou dades errònies o innecessàries. Ús adequat de les estratègies de mediació amb algun error. (2.4)Només selecciona part de la informació. Massa dades omeses, innecessàries o errònies. Ús limitat o erroni d'estratègies de mediació (1.6)Incapaç de distingir la informació rellevant de la irrellevant. No utilitza o pràcticament no fa servir estratègies de mediació. (0.8)
Competència lingüísticaLèxic ampli. Domini gramaticaldel nivell excel·lent. Pronunciació, ritme i entonació naturals [per a la mediació escrita, en lloc de la pronúncia, es tenen en compte l'ortografia, els signes de puntuació i altres elements tipogràfics]. (2)Bon repertori lèxic. Domini de la gramàtica del nivell. Errors ocasionals. Pronunciació, ritme i entonació naturals [per a la mediació escrita, en lloc de la pronúncia, es tenen en compte l'ortografia, els signes de puntuació i altres elements tipogràfics]. (1.6)Vocabulari i gramàtica adequades. Errors característics del nivell. Pronunciació, ritme i entonació adequats per al nivell [per a la mediació escrita, en lloc de la pronúncia, es tenen en compte l'ortografia, els signes de puntuació i altres elements tipogràfics]. (1.2)Gramàtica i lèxic limitats per al nivell. Errors que poden provocar malentesos. Pauses evidents. Pronunciació poc clara que fa dubtar [per a la mediació escrita, en lloc de la pronúncia, es tenen en compte l'ortografia, els signes de puntuació i altres elements tipogràfics]. (0.8)Lèxic i gramàtica per davall del nivell. Errors de pronunciació, entonació i ritme que interfereixen la comunicació [per a la mediació escrita, en lloc de la pronúncia, es tenen en compte l'ortografia, els signes de puntuació i altres elements tipogràfics]. (0.4)
Coherència i cohesióDiscurs molt clar, molt fluït i molt ben organitzat. Ús molt hàbil dels mecanismes de coherència i de cohesió. Ressalta aspectes importants, capta l’atenció... (2)Discurs clar, fluït i ben estructurat. Ús dels mecanismes de coherència i de cohesió de manera molt adequada. (1.6)Discurs clar, suficientment estructurat. Ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió. (1.2)Ús adequat però pobre o repetitiu d’un nombre limitat de mecanismes de coherència i de cohesió. Dificultat per a produir frases llargues i complexes. Dificultats per a un discurs llarg. (0.8)Ús insuficient i molt repetitiu de mecanismes de coherència i de cohesió. Discurs sense linealitat ni seqüenciació lògica. (0.4)
Adequació S’adapta totalment al registre, al destinatari i a la situació. Àmplia gamma d’expressions genuïnes. Matisos connotatios i al·lusions socioculturals. Compleix molt bé l’objectiu de la tasca i hi inclou els punts. Dins del rang. (2)S’adapta bé al registre, al destinatari i a la situació. Gran diversitat d’expressions genuïnes. Ús molt eficaç i flexible de la llengua (humor, emocions...). Compleix l’objectiu i hi inclou els punts. Dins del rang. (1.6)S’adapta al registre, al destinatari i a la situació. Bon domini d’expressions genuïnes. Ús eficaç i flexible amb al·lusions, emocions o humor. Compleix l’objectiu de la tasca i hi inclou els punts. Dins del rang. (1.2)Certes dificultats per adaptarse al registre. Manca evident d’idiomaticitat o de genuïnitat. Compleix amb certa dificultat l’objectiu de la tasca i hi manquen punts (menys de tres). Durada fora del rang. (0.8)S’expressa de manera molt senzilla, bàsica i breu. Ús de la llengua sense prou flexibilitat ni eficàcia. No compleix l’objectiu de la tasca. Durada fora del rang. (0.4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Rúbrica

Rúbrica d'autoavaluació d'aquesta proposta
 M'ha quedat molt clarHo entencHe de repassar un pocNo m'he enterat de res
Què és la mediacióM'ha quedat molt clar el concepte de mediació, tant oral com escrita. (2)El concepte de mediació, tant oral com escrita, em queda més clar després d'haver completat aquesta proposta. (1.5)Encara no tinc prou clar el que és la mediació ni com preparar-la per a l'examen. (1)Vaig molt perdut o perduda amb el tema de la mediació. (0.5)
Microhabilitats de mediació oralAra sabria identificar i fer servir totes les microhabilitats de mediació oral. (2)Ara sabria identificar i fer servir més de la meitat de les microhabilitats de mediació oral. (1.5)Ara sabria identificar i fer servir menys de la meitat de les microhabilitats de mediació oral. (1)Ara no sabria identificar ni fer servir cap de les microhabilitats de mediació oral. (0.5)
Microhabilitats de mediació escritaAra sabria identificar i fer servir totes les microhabilitats de mediació escrita. (2)Ara sabria identificar i fer servir més de la meitat de les microhabilitats de mediació escrita. (1.5)Ara sabria identificar i fer servir menys de la meitat de les microhabilitats de mediació escrita. (1)Ara no sabria identificar ni fer servir cap de les microhabilitats de mediació escrita. (0.5)
Com s'avalua la mediació en les proves de valencià C1 i C2Tinc ben clar en quines parts de la Prova de Certificació s'avalua la mediació i com. També sé com mostrar habilitats de mediació oral i escrita en la Prova. (2)A grans trets, sóc conscient de quines parts de la Prova de Certificació s'avalua la mediació i com. També tinc algunes idees generals sobre mostrar habilitats de mediació oral i escrita en la Prova. (1.5)Conec algunes de les parts de la Prova de Certificació s'avalua la mediació i com. Sabria fer servir alguna microhabilitat de mediació oral i escrita en la Prova. (1)No m'ha quedat clar ni en què consisteix l'avaluació de la mediació en les Proves ni com mostrar que la domine. (0.5)
LiteraturaSe m'han quedat en la memòria totes les obres literàries que han aparegut al llarg de la proposta. (2)Gràcies a aquesta proposta, he conegut unes quantes obres literàries i autors en català/valencià. (1.5)Se m'ha quedat alguna dada solta sobre els textos literaris que han aparegut. (1)No recorde cap detall sobre les obres literàries que hi han aparegut. (0.5)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Ara que ja has acabat l'itinerari d'entrenament de microhabilitats de mediació, estàs preparat per autoavaluar-te segons els teus coneixements i aprenentatges. Ho pots fer amb les tres rúbriques que tens en aquesta pàgina.